วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

create date :Monday, December 21, 2020 9:34 AM

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น., วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ณ ห้อง ICB 1209 และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meetings กิจกรรมแบ่งออกเป็นภาคเช้าและบ่ายโดยภาคเช้าเป็นการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา (Student Life) ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน โดยมี อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในภาคบ่ายนั้นเป็นการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกันกันระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาใหม่

ในปีการศึกษา 2563 นี้  มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม 60 คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 32  คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 28 คน โดยในจำนวนนี้ มีนักศึกษาต่างชาติทั้งสิ้น 46 คน จากประเทศ จีน กัมพูชา สิงคโปร์ และปารากวัย”

For more information about this, please check this link.
http://www.icdi.cmu.ac.th/graduate/meeting/


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th