การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับ นศ. มช. ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 ประจำภาคการฤดูร้อน 2563 และ 1/2564

create date :Wednesday, April 7, 2021 1:51 PM

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการฤดูร้อน 2563 และ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

1. การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ขยายระยะเวลาการชำระ)

2. การผ่อนผันการชำระค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย (ขยายเวลาการชำระ)

3. เงินยืมฉุกเฉินค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท (จำนวน 2 เดือน สำหรับภาคฤดูร้อน/63 และจำนวน 4 เดือน สำหรับภาค 1/64)

4. เงินยืมฉุกเฉินค่าเช่าหอพักนอกมหาวิทยาลัย เดือนละ 2,000 บาท (จำนวน 2 เดือน สำหรับภาคฤดูร้อน/63 และจำนวน 4 เดือน สำหรับภาค 1/64)

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือฯ และหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารแนบ

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาฯ ผ่านระบบ CMU Scholarship ได้ตามกำหนดการนี้

- ภาคฤดูร้อน/63 ---> 1 - 16 เม.ย. 2564

- ภาคการศึกษา 1/64 ---> 16 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2564  

กำหนดการโดยละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th