บรรยายพิเศษรายวิชาสัมมนาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อ“Libra New Cryptocurrency by Facebook”

create date :Monday, September 2, 2019 9:28 AM

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษรายวิชาสัมมนาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อ“Libra New Cryptocurrency by Facebook” บรรยายโดย ดร.ดร.นงนุช ตันติสันติวงศ์ รองศาสตราจารย์ด้านบัญชีและการเงิน Nottingham Business School (NBS), Nottingham Trent University ณ ห้องประชุม ICDI1313 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th