โครงการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยและแผ่นดินไหว และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคาร ประจำปี 2562

create date :Tuesday, September 3, 2019 4:05 PM

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "โครงการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยและแผ่นดินไหว และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคาร ประจำปี 2562" ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัย โดยมีบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยและแผ่นดินไหวและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคาร” โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้อง ICDI 1211 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ณ บริเวณลาดหน้าอาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันและวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัยและเหตุการณ์แผ่นดินไหว รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการเกิดอัคคีภัย สามารถปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ ตลอดจนช่วยเหลือตนเองและดูแลรักษาทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ เมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหวได้


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th