กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ICDI Happy Community (รอบพิเศษ) : เริ่มด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน

create date :Monday, September 23, 2019 3:18 PM

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ICDI Happy Community (รอบพิเศษ) : เริ่มด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน" 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14.00-16.30 น. 
ณ ห้อง ICB 1211


         รองศาสตราจารย์ลำปาง แสนจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้นำในการถ่ายทอดค่านิยมของคณบดี "Don't Say You Not Know" การส่งเสริมความรักความสามัคคีในการทำงาน การเปิดใจกว้างและการรับฟังความคิดเห็น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ ผู้ช่วยคณบดี ได้ให้ข้อคิดเห็นที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยให้ตัวแทนแต่ละหน่วยให้ข้อมูลรายละเอียดและกระบวนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และบอกเล่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดองค์กรที่มีความสุข บุคลากรสนุกกับงานที่ทำ เกิดความภูมิใจ และเห็นคุณค่าของงาน

   

   

  


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th