เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง "จัดหาพร้อมติดตั้ง IOT และ Smart Technology Platform สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกออบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ" โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

create date :Tuesday, April 27, 2021 8:24 AM


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat