ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา "จ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง IOT และ Digital Service Platform สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมดิจิทัล" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

create date :Friday, May 7, 2021 3:15 PM


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat