ประกาศศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564

create date :Thursday, October 7, 2021 3:04 PM


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat