All Annoucement
Title Date
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TV Interactive Board จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2567 9:49
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เรื่อง ขายพัสดุชำรุด จำนวน 26 รายการ 15 มีนาคม 2567 16:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2566 10:04
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 สิงหาคม 2566 14:27
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องขายพัสดุชำรุด จำนวน 25 รายการ 1 มิถุนายน 2566 9:14
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เรื่อง ขายพัสดุชำรุด จำนวน 30 รายการ 9 มิถุนายน 2565 10:10
ประกาศศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 7 ตุลาคม 2564 15:04
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา "จ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง IOT และ Smart Technology Platform สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 พฤษภาคม 2564 15:16
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา "จ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง IOT และ Digital Service Platform สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมดิจิทัล" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 พฤษภาคม 2564 15:15
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30 เมษายน 2564 18:42
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง "จัดหาพร้อมติดตั้ง IOT และ Smart Technology Platform สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกออบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ" โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 เมษายน 2564 8:24
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง "จัดหาพร้อมติดตั้ง IOT และ Digital Service Platform สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกออบรมดิจิทัล" โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 เมษายน 2564 8:23
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง IOT และ Digital Technology Service Platform สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และประกาศนียบัตรการฝึกอบรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2564 19:10
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง IOT และ Digital Technology Service Platform สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และประกาศนียบัตรการฝึกอบรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2564 15:56
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2564 10:54
ประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง IOT และ Digital Technology Service Platform สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และประกาศนียบัตรการฝึกอบรมดิจิทัล 8 เมษายน 2564 10:00
ประกาศศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 15:03
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 มีนาคม 2564 11:52
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 มีนาคม 2564 16:27
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 22 กันยายน 2563 16:46
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 22 กันยายน 2563 16:45
เอกสารระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 6 สิงหาคม 2563 14:39
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5 มีนาคม 2563 16:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ประกวดงานออกแบบ และผลงานผลิตเครื่องเรือน และการประชุมสัมมนา ทั้งสิ้น 3 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2562 9:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงาน Northern OTOP Expo จำนวน 7 วัน 200 บู้ธ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 9:13
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงาน Northern OTOP Expo จำนวน 7 วัน 200 บู้ธ 27 สิงหาคม 2562 16:33
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ประกวดผลงานออกแบบ และผลงานผลิตเครื่องเรือน และการประชุมสัมมนา ทั้งสิ้น 3 จังหวัด 27 สิงหาคม 2562 16:33
ประกาศศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ประกวดผลงานออกแบบ และผลงานผลิตเครื่องเรือน และการประชุมสัมมนา ทั้งสิ้น 3 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562 18:50
ประกาศศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงาน Northern OTOP Expo จำนวน 7 วัน 200 บู้ธ ด้วยวิธีประกวดราคา 21 สิงหาคม 2562 18:46
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 1 เมษายน 2562 11:27
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณภายนอกอาคารฯ 7 ธันวาคม 2561 11:02
ประกาศผู้ชนะรักษาความปลอดภัย 7 ธันวาคม 2561 11:02
ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด 7 ธันวาคม 2561 11:02
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI Portal
 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat