สัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “Open Balance Connect: Transportation of NEC to APEC”

create date : Wednesday, November 23, 2022 10:16 AM

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Open Balance Connect: Transportation of NEC to APEC”

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-15.00 น. ณ โรงแรมแสน จังหวัดเชียงราย

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม https://forms.gle/UNhwfk5yyhPKYvLm8

กำหนดการ  https://shorturl.asia/qGuXz

ร่วมบรรยายโดย

- คุณโสภณ แท่งเพ็ชร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- ดร.จตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว

- ผศ.ดร.จิระ บุรีคํา หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

- รศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- อ.ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ หัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- คุณผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และประธานหอการค้าแม่สาย

ดำเนินรายการโดย

- ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา อาจารย์ประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


Start Date : Friday, December 9, 2022 8:30 AM
End Date : Friday, December 9, 2022 4:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat