สัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ASEAN Seminar ในหัวข้อ “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน”

create date : Friday, February 17, 2023 10:41 AM

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ASEAN Seminar ในหัวข้อ “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน”

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  https://cmu-th.zoom.us/j/6766995088

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม https://cmu.to/ClimateChangeregistration

กำหนดการ https://cmu.to/ClimateChangeAgenda

ร่วมบรรยายโดย

- ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

- ผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

- คุณร่มธรรม ขำนุรักษ์ ผู้ก่อตั้งเพจ environman


Start Date : Tuesday, February 28, 2023 1:00 PM
End Date : Tuesday, February 28, 2023 4:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat