สัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา "ไทใหญ่ ไทยอยู่ ปี 2"

create date : Tuesday, March 7, 2023 10:48 AM

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา "ไทใหญ่ ไทยอยู่ ปี 2" เพื่อทำความเข้าใจพี่น้องไทใหญ่ในหลากหลายมิติ เช่น การอยู่ร่วมกันของสังคมไทใหญ่และสังคมไทย วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา อาหาร การกลายเป็นไทยกับการรักษาอัตลักษณ์ไทใหญ่ การใช้สื่อสมัยใหม่ รวมไปถึงเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยของชาวไทใหญ่ และกิจกรรมการเรียนรู้สัมผัสวัฒนธรรมไทใหญ่ภายในงานประเพณีปอยส่างลอง

??โดยมีการบรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไทใหญ่ ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ ห้อง ICB1102 (Safe Zone) ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลในงานประเพณีปอยส่างลอง ณ วัดกู่เต้า ในวันที่ 26 มีนาคม 2566

??ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องส่งผลงานจากการร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบ photo essay โดยจะมีการมอบรางวัลให้กับผลงานยอดเยี่ยมจำนวน 4 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท

??สมัครได้ที่ https://cmu.to/registrationtaiyai

กำหนดการ https://cmu.to/taiyaiagenda


Start Date : Saturday, March 25, 2023 8:30 AM
End Date : Sunday, March 26, 2023 3:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat